Jezu Najmilszy! Nie racz mię odłączać od Dóbr Twoich niebieskich.
Jezu! Zachowaj mię od męk wiecznych.
Jezu! Jeślim co słowem, albo uczynkiem, albo pomyśleniem zgrzeszył, przepuść mi.
Jezu! Racz mię wybawić od zapamiętania i zakamieniałej nieczułości!
Jezu! Racz oświecić serce moje, które zaćmiła przewrotna pożądliwość.
Jezu! Ja jako grzesznik zgrzeszyłem, a Ty jako Bóg dobrotliwy, zmiłuj się nade mną, widząc słabość duszy mojej.
Jezu! Racz mi posłać na pomoc łaskę swoją, abym Imię Twe święte wychwalał.
Jezu Chryste! Racz mię służebnika Twego w księdze żywota wpisać i koniec dobry darować.
Jezu, Boże mój, chociaż i nic dobrego przed Tobą nie uczyniłem, ale racz mi dać według Twej założyć początek dobry.
O Jezu, Panie nieba i ziemi! Wspomnij na mnie grzesznego w sądach Twoich.
O Jezu! Miłosierny, racz mię pokutującego przyjąć.
O Jezu! Broń mię od wszelkiej pokusy.
O Jezu ! Daj mi myśl dobrą.
O Jezu ! Daj mi łzy i na śmierć pamięć i skruchę serdeczną.
O Jezu ! Racz mi dać pamiętanie na wyznanie grzechów moich.
O Jezu ! Racz mi dać pokorę, czystość i posłuszeństwo.
O Jezu ! Racz mi dać cierpliwość, męstwo i cichość.
O Jezu ! Racz wszczepić bojaźń Twą w serce moje.
O Jezu ! Uczyń mię godnym kochać Cię ze wszystkiej duszy mojej i myśli i pełnić we wszystkim wolę Twoją.
O Jezu ! Zakryj mię od ludzi niesprawiedliwych i od wszystkich innych nieprzystojnych rzeczy.
O Jezu ! Nadziejo moja, nieopuszczaj mię.
O Jezu ! Pomocniku mój, nieodrzucaj mię.
O Jezu ! Lekarzu mój, uzdrów mię.
O Jezu ! Pociecho moja, pociesz mię.
O Jezu ! Zbawicielu mój, zbaw mię.
O Jezu ! Pasterzu mój, nie zagub mię.
O Jezu ! Opiekunie mój, zasłoń mię Twoją Świętą Opieką od wszystkiego złego.
AMEN.
5 Ojcze nasz… 5 Zdrowaś Maryjo…

Historia Obrazu Pana Jezusa Milatyńskiego